РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛЕНА
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2010г. до 30.06.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 206/2007 Вещни искове К.С.Д.,
А.С.А.
Г.Д.К.,
С.Д.Д.,
Д.С.М.,
С.И.Д.,
БЕНТЛИ ЕНД РОДЖЪРС СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕНД РЕНОВЕЙШЪН
Докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 05.02.2010г., в законна сила от 03.03.2010г.
На осн. чл. 183, ал. 2 от ГПК /отм./ ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 206/2007 г. по описа Еленския районен съд.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС в 7-дневен срок от съобщението до страните.

 
2 Гражданско дело No 57/2008 Облигационни искове Х.М.Х.,
Р.А.Х.,
А.Х.М.,
Б.Х.М.,
М.Х.М.
Д.А.Р. Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 12.02.2010г., в законна сила от 19.05.2010г.
ОСЪЖДА Д.А.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.М.Х. с ЕГН ********** *** сумата 6000.00 лв. /шест хиляди лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на престъпление от 23.05.2006 г., ведно със законната лихва, считано от 08.04.2008 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за разликата от 6000.00 лв. до 10000.00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Д.А.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Р.А.Х. с ЕГН ********** *** сумата 5000.00 лв. /пет хиляди лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на престъпление от 23.05.2006 г., ведно със законната лихва, считано от 08.04.2008 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за разликата от 5000.00 лв. до 10000.00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Д.А.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на М.Х.М. с ЕГН ********** *** сумата 1000.00 лв. /хиляда лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на престъпление от 23.05.2006 г., ведно със законната лихва, считано от 08.04.2008 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за разликата от 1000.00 лв. до 2000.00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Д.А.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.М.Х. с ЕГН ********** и Р.А.Х. с ЕГН **********,***, в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете А. Х.М. с ЕГН ********** сумата 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от последния в резултат на престъпление от 23.05.2006 г., ведно със законната лихва, считано от 08.04.2008 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за разликата от 1500.00 лв. до 2000.00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Д.А.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.М.Х. с ЕГН ********** и Р.А.Х. с ЕГН **********,***, в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете Б.Х.М. с ЕГН ********** сумата 5000.00 лв. /пет хиляди лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от последната в резултат на престъпление от 23.05.2006 г., ведно със законната лихва, считано от 08.04.2008 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Д.А.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.М.Х. с ЕГН ********** и Р.А.Х. с ЕГН **********,*** сумата 48.63 лв. /четиридесет и осем лева и шестдесет и три стотинки/, представляваща направени разноски по делото.
ОСЪЖДА Д.А.Р. с ЕГН ********** *** да заплати сумата 480.00 лв. /четиристотин и осемдесет лева/, представляваща ДТ по сметка на ЕРС
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 2 - седмичен срок от съобщаването му на страните. 
3 Гражданско дело No 132/2008 Вещни искове З.С.К.М. М.И.В.,
РАЕВЦИ ООД
Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 24.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от З.С.К.-М. с ЕГН ********** *** против "Р." ООД, ЕИК 175180714, със седалище и адрес на управление с. Р. 5093, общ. Е., представлявано от Л.П.П., за приемане за установено, че "Р." ООД с. Р., общ. Е. не е собственик на част с площ от 1069 кв. м. от поземлен имот № 62325.350.48 по кадастралната скица на с. Р., общ. Е., целият с площ от 3427 кв. м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана и с начин на трайно ползване - ниско застрояване, в който са построени жилищна сграда и второстепенна сграда, при граници: № 62325.350.70, № 68429.40.20, № 68429.40.1, № 68429.1.528, път, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА З.С.К.-М. с ЕГН ********** *** да заплати на М.И.В. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 200.00 лв. /двеста лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
4 Гражданско дело No 162/2008 Делби Й.С.Н.,
С.П.Н.,
М.Й.С.,
Р.Й.Б.
П.С.М.,
И.С.Н.,
Е.С.С.,
С.С.Г.,
Й.Р.Н.,
Г.И.Н.,
Р.И.Н.,
Й.Г.Н.
Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 02.06.2010г.
ПОСТАНОВЯВА ДА СЕ ИЗНЕСЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, находящ се в с. Буйновци, общ. Е., а именно: други нежилищни обекти /двуетажна масивна мелница/, други нежилищни имоти /двуетажна паянтова железарска работилница/ и дворно място, цялото от 1580 кв. м., съставляващо част от поземлен имот пл. № 77 по плана на с. Буйновци, общ. Е., при граници на частта на поземления имот: улица, поземлен имот пл. № 78, поземлен имот пл. № 75, земеделска земя и поземлен имот пл. № 79, като “За дърводелска работилница” е отреден УПИ VІ в кв. 6 по плана на с. Буйновци, общ. Е., с ПАЗАРНА ОЦЕНКА в размер на 79080.00 лв. /седемдесет и девет хиляди и осемдесет лв. 00 ст./, като от продажната цена се образуват ДВАНАДЕСЕТ РАВНИ ДЯЛА и съделителите получат, както следва: С.П.Н. с ЕГН ********** *** – ДВА ДЯЛА, М.Й.С. с ЕГН ********** *** – ЕДИН ДЯЛ, Р.Й.Б. с ЕГН ********** *** – ЕДИН ДЯЛ, П.С.М. с ЕГН ********** *** – ДВА ДЯЛА, Й.Р.Н. с ЕГН ********** *** – ЕДИН ДЯЛ, Г.И.Н. с ЕГН ********** *** – ЕДИН ДЯЛ, Р.И.Н. с ЕГН ********** *** – ЕДИН ДЯЛ и Й.Г.Н. с ЕГН ********** *** – ТРИ ДЯЛА.
ОСЪЖДА С.П.Н. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 527.20 лв. /петстотин двадесет и седем лв. 20 ст./ по сметка на Районен съд гр. Е..
ОСЪЖДА М.Й.С. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 263.60 лв. /двеста шестдесет и три лв. 60 ст./ по сметка на Районен съд гр. Е..
ОСЪЖДА Р.Й.Б. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 263.60 лв. /двеста шестдесет и три лв. 60 ст./ по сметка на Районен съд гр. Е..
ОСЪЖДА П.С.М. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 527.20 лв. /петстотин двадесет и седем лв. 20 ст./ по сметка на Районен съд гр. Е..
ОСЪЖДА Й.Р.Н. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 263.60 лв. /двеста шестдесет и три лв. 60 ст./ по сметка на Районен съд гр. Е..
ОСЪЖДА Г.И.Н. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 263.60 лв. /двеста шестдесет и три лв. 60 ст./ по сметка на Районен съд гр. Е..
ОСЪЖДА Р.И.Н. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 263.60 лв. /двеста шестдесет и три лв. 60 ст./ по сметка на Районен съд гр. Е..
ОСЪЖДА Й.Г.Н. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 790.80 лв. /седемстотин и деветдесет лв. 80 ст./ по сметка на Районен съд гр. Е..
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
5 Гражданско дело No 182/2008 Облигационни искове ЛОТОС-79 ЕООД ОБЩИНА ЕЛЕНА Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 22.03.2010г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА ЕЛЕНА гр. Елена, ул. Иларион Макариополски" № 24, представлявана от кмета С.П.Т., да заплати /върне/ на "ЛОТОС - 79" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район "Изгрев", ул. "Пиер Дегейтър" № 4, бл. 1, ап. 56, представлявано от управителя А.Г.К., сумата 10000.00 лв. /десет хиляди лева/, представляваща внесена и невъзстановена гаранция по Договор № РД-02-11-152/23.12.2003 г., сумата 6579.45 лв. /шест хиляди петстотин седемдесет и девет лева и четиридесет и пет стотинки/, представляваща лихва за забава за периода от 01.02.2004 г. до датата на завеждане на делото, ведно със законната лихва върху главницата от 10000.00 лв., считано от 22.12.2008 г. до окончателното й изплащане, както и сумата 1663.18 лв. /хиляда шестстотин шестдесет и три лева и осемнадесет стотинки/, представляваща направени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 2 - седмичен срок от съобщаването му на страните. 
6 Гражданско дело No 6/2009 Облигационни искове М.Д.Х.,
М.В.М.
Й.В.М. Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 05.02.2010г., в законна сила от 09.03.2010г.
РАЗВАЛЯ договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен между Д. П.М. с ЕГН ********** *** и Й.В.М. с ЕГН ********** ***, оформен с НА № 5, том VІІІ, рег. № 4950, дело № 1358/2008 г. по описа на Й.Ц. - Нотариус с район на действие Районен съд гр. Е. и с № 321 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията гр. Е. - вх. рег. № 1593/2008 г., акт № 102, том VІІ, дело № 1395/2008 г., по силата на който Д. П.М. продал на Й.В.М. собствените си 24192.08/27019 идеални части от поземлен имот находящ се в гр. Е.,***, а именно: жилищна сграда, жилищна сграда /лятна кухня/, навес с оградни стени и дворно място, цялото от 370 кв. метра, съставляващо УПИ ХХ-1131 "г" в кв. 62 по плана на гр. Е.,***, УПИ ХХІ-1131 "д", УПИ ХVІІІ-1107 и УПИ ХІХ-1131 "в", срещу досега даваните издръжка и гледане от купувача и задължението му за в бъдеще да гледа и издържа продавача - храна, облекло, отопление, медицински грижи и всичко което е необходимо за един нормален и спокоен живот, какъвто е водил до сега, както и да го погребе според обичая след неговата смърт, и за сумата от 3000.00 лв., които са платени изцяло и в брой на продавача, като същият си запазва правото да ползва и обитава имота докато е жив, за 1/2 идеална част от прехвърленото право на собственост на 24192.08/27019 идеални части от процесния имот, поради неизпълнение на задълженията на осн. чл. 87, ал. 3 от ЗЗД по иска предявен от М.Д.Х. с ЕГН ********** *** срещу Й.В.М. с ЕГН ********** ***.
ОБЯВЯВА завещателно разпореждане - саморъчно завещание от 17.05.2004 г. на Й.В.М. с ЕГН ********** ***, починала на 17.09.2004 г., за което обстоятелство е съставен акт за смърт № 582/18.09.2004 г., за нищожно на осн. чл. 42, б. "Б" във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗН по иска предявен от М.Д.Х. с ЕГН ********** *** срещу Й.В.М. с ЕГН ********** ***.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 33, ал. 2 от ЗС, предявен от М.Д.Х. с ЕГН ********** *** срещу Й.В.М. с ЕГН ********** ***, да изкупи дела на Д. П.М. с ЕГН ********** ***, равняващ се 24192.08/27019 идеални части от поземлен имот находящ се в гр. Е.,***, а именно: жилищна сграда, жилищна сграда /лятна кухня/, навес с оградни стени и дворно място, цялото от 370 кв. метра, съставляващо УПИ ХХ-1131 "г" в кв. 62 по плана на гр. Е.,***, УПИ ХХІ-1131 "д", УПИ ХVІІІ-1107 и УПИ ХІХ-1131 "в", предмет на продажба от Д. П.М. на Й.В.М. срещу досега даваните издръжка и гледане от купувача и задължението му за в бъдеще да гледа и издържа продавача - храна, облекло, отопление, медицински грижи и всичко което е необходимо за един нормален и спокоен живот, какъвто е водил до сега, както и да го погребе според обичая след неговата смърт, и за сумата от 3000.00 лв., които са платени изцяло и в брой на продавача, като същият си запазва правото да ползва и обитава имота докато е жив, оформена с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 5, том VІІІ, рег. № 4950, дело № 1358/2008 г. по описа на Й.Ц. - Нотариус с район на действие Районен съд гр. Е. и с № 321 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията гр. Е. - вх. рег. № 1593/2008 г., акт № 102, том VІІ, дело № 1395/2008 г., срещу заплащане на продажната цена от 3000.00 лв., като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА Й.В.М. с ЕГН ********** *** да заплати на М.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата 278.22 лв. /двеста седемдесет и осем лева и двадесет и две стотинки/, представляваща направени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните.Районен съдия:
 
7 Гражданско дело No 104/2009 Вещни искове Б.А.И. С.Й.А. Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 15.02.2010г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Б.А.И. с ЕГН ********** *** против С.Й.А. с ЕГН ********** *** за приемане за установено по отношение на С.Й.А. с ЕГН ********** ***, че Б.А.И. с ЕГН ********** *** е собственик на следния поземлен недвижим имот, находящ се в с. Майско, общ. Елена, а именно: поземлен имот с площ от 3728 кв. метра, с трайно предназначение на територията - "земеделска", начин на ползване - "друг вид земеделска земя", съставляващ поземлен имот № 46125.35.18 по кадастрална карта на имот в с. Майско, ул. "Кантона", при граници на поземления имот: друг вид земеделска земя № 46125.35.19; за селскостопански път № 46125.46.100; изоставена орна земя № 46125.35.1; изоставена орна земя № 46125.46.32; друг вид земеделска земя № 46125.35.17, заедно с построената в имота жилищна сграда, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Б.А.И. с ЕГН ********** *** против С.Й.А. с ЕГН ********** *** за отменяване на НА № 158, том ІV, рег. № 2694, дело № 734/2008 г. на нотариус Йордан Цончев с № 321 в регистъра на Нотариалната камара и с район на действие ЕРС, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Б.А.И. с ЕГН ********** *** да заплати на С.Й.А. с ЕГН ********** *** сумата 100.00 лв., представляваща направени разноски по делото
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните.
Районен съдия:

 
8 Гражданско дело No 110/2009 Делби И.В.И. М.Д.В. Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 29.04.2010г., в законна сила от 29.06.2010г.
ПОСТАНОВЯВА ДА СЕ ИЗНЕСЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот /поземлен имот/, находящ се в с. Р., община Елена, област Велико Търново, а именно: поземлен имот, целият с площ от **8 кв. метра, с трайно предназначение на територията – “урбанизирана”, начин на трайно ползване – “ниско застрояване /до 10 метра/”, който поземлен имот е с идентификатор № **** по кадастралната карта на НУПИ в с. Р., заедно с построените в поземления имот двуетажна жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № ****.1 със застроена площ 90 кв. метра, селскостопанска сграда с идентификатор № ****.2 със застроена площ 77 кв. метра и селскостопанска сграда с идентификатор № ****.3 със застроена площ 39 кв. метра, при граници на НУПИ: път, имот на И. П. И. и имот на М.И.Г., с ПАЗАРНА ОЦЕНКА в размер на 28790.00 лв. /двадесет и осем хиляди седемстотин и деветдесет лева/, като от продажната цена се образуват ДВА РАВНИ ДЯЛА и съделителите получат, както следва: И.В.И. с ЕГН ********** *** – ЕДИН ДЯЛ, и М.Д.В. с ЕГН ********** *** – ЕДИН ДЯЛ.
ОСЪЖДА И.В.И. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 575.80 лв. /петстотин седемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/ по сметка на Еленски районен съд.
ОСЪЖДА М.Д.В. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 575.80 лв. /петстотин седемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/ по сметка на Еленски районен съд.
ОСЪЖДА М.Д.В. с ЕГН ********** *** да заплати на И.В.И. с ЕГН ********** *** сумата 9885.00 лв. /девет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева/, представляваща извършените в процесния имот подобрения, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за разликата от 9885.00 лв. /девет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева/ до **83.95 лв. /седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и три лева и деветдесет и пет стотинки/, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА И.В.И. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 395.40 лв. /триста деветдесет и пет лева и четиридесет стотинки/ по сметка на Районен съд гр. Елена.
ОСЪЖДА М.Д.В. с ЕГН ********** *** да заплати на И.В.И. с ЕГН ********** *** сумата 99.49 лв. /деветдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки/, представляваща направени разноски по делото
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. 
9 Гражданско дело No 116/2009 Вещни искове П.Й.П.,
М.А.П.
М.Н.К.,
С.Н.К.,
И.Н.Н.
Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 29.04.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.Н.Н. с ЕГН ********** ***, ж. к. “***”, бл. 4, вх. Г, ап. 75, М.Н.К. с ЕГН ********** *** и С.Н.К. с ЕГН ********** ***, ж. к. “***” № 42, вх. Г, ет. 3, ап. 9, че П.Й.П. с ЕГН ********** и М.А.П. с ЕГН **********,*** са собственици на следния недвижим имот, находящ се в с. Хъневци, Община Елена, а именно: парцел ІІІ в кв. 2 с площ 496 кв. м по Частичната регулация на с. Хъневци, при граници: улица, парцел І – общ. – отстъпено право на строеж на наследници на Й. И. ***– отстъпено право на строеж на Г.Д.Т., и парцел ІV-3 – частна собственост на Д.К. Х..
ОСЪЖДА И.Н.Н. с ЕГН ********** ***, ж. к. “***”, бл. 4, вх. Г, ап. 75, М.Н.К. с ЕГН ********** *** и С.Н.К. с ЕГН ********** ***, ж. к. “***” № 42, вх. Г, ет. 3, ап. 9, да заплатят на П.Й.П. с ЕГН ********** и М.А.П. с ЕГН **********,***, сумата 705.40 лв., представляваща направени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. 
10 Гражданско дело No 140/2009 Облигационни искове ПЕРУН ЕЛЕНА ООД РОМЕЛ ДИ Н ДИ ООД Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 29.04.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение “Р.Д.Н.Д.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Е., ул. “*****************“ № 11 А, ет. 2, представлявано от управителите Й.Г.К. и Д.А.А., заедно и поотделно, че дължи на “П.Е.” ООД, ЕИК 104635464, със седалище и адрес на управление гр. Е., ул. “*****************“ № 15, представлявано от управителя Н.К.Н. с ЕГН **********, сумата 13752.90 лв. /тринадесет хиляди седемстотин петдесет и два лева и деветдесет стотинки/, представляваща стойност на извършени и незаплатени строително-монтажни работи по акт обр. 19 № 2 във връзка с Договор за строителство № 63/17.11.2008 г., за което е издадена фактура № **********/17.02.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата от 13752.90 лв., считано от 18.05.2009 г. до окончателното й изплащане, по ЧГрД № 106/2009 г. по описа на Районен съд гр. Е., по което е издадена Заповед № 107/18.05.2009 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК.
ОСЪЖДА “Р.Д.Н.Д.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Е., ул. “*****************“ № 11 А, ет. 2, представлявано от управителите Й.Г.К. и Д.А.А., заедно и поотделно, да заплати на “П.Е.” ООД, ЕИК 104635464, със седалище и адрес на управление гр. Е., ул. “*****************“ № 15, представлявано от управителя Н.К.Н. с ЕГН **********, сумата 1492.00 лв. /хиляда четиристотин деветдесет и два лева/, представляваща направени разноски по делото
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 2-седмичен срок от връчването му на страните. 
11 Гражданско дело No 145/2009 Облигационни искове Б.В.П. А.С.Й. Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 25.01.2010г., в законна сила от 18.02.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН по реда на чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите сключеният между Б.В.П. с ЕГН ********** *** и А.С.Й. с ЕГН ********** ***, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР на 2.02.2009 год., по силата на който А.С.Й. е продала на Б.В.П. следния недвижим имот, находящ се в с. Беброво, общ. Елена, а именно: жилищна сграда, лятна кухня /жилищна сграда/, стопански /второстепенни/ сгради и дворно място, цялото от 450 кв. м., съставляващо поземлен имот пл. № 341 по плана на с. Беброво, общ. Елена, при граници на поземления имот: от три страни улица и поземлен имот пл. № 342, за който е отреден УПИ ІІ-341 в кв. 26 по плана на с. Беброво, общ. Елена, като регулационните отношения са частично уредени, за сумата 10000.00 лв. /десет хиляди лева/, като данъчната оценка на описания имот е 1816.70 лв. /хиляда осемстотин и шестнадесет лева и седемдесет стотинки/.
ОПРЕДЕЛЯ двуседмичен срок, след влизане в сила на настоящото решение, в който Б.В.П. да заплати на А.С.Й. сумата 5000.00 лв. /пет хиляди лева/, представляваща остатъка от договорената продажна цена по сключения предварителен договор от 2.02.2009 год.
УКАЗВА на А.С.Й., че има право да поиска обезсилване на решението, ако Б.В.П. не й заплати сумата 5000.00 лв. /пет хиляди лева/, представляваща остатъка от договорената продажна цена по сключения предварителен договор от 2.02.2009 год., в двуседмичен срок, след влизане в сила на настоящото решение.
ОСЪЖДА Б.В.П. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 160.50 лв. /сто и шестдесет лева и петдесет стотинки/ по сметка на ЕРС и 200.00 лв. /двеста лева/ по сметка на Община Елена.
УКАЗВА на Б.В.П., че следва да внесе в полза на държавата сумата 584.08 лв. /петстотин осемдесет и четири лева и осем стотинки/ и в полза на Община Русе сумата 1121.28 лв. /хиляда сто двадесет и един лева двадесет и осем стотинки/.
ДА СЕ ВПИШЕ ВЪЗБРАНА върху недвижимия имот в Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Елена до внасяне на горепосочените суми, а именно: 584.08 лв. - в полза на държавата, сумата 1121.28 лв. - в полза на Община Русе, ДТ в размер на 160.50 лв. по сметка на ЕРС и ДТ в размер на 200.00 лв. по сметка на Община Елена.
Препис от решението да се издаде на Б.В.П. след представяне на доказателства за платените от него разноски по прехвърлянето и другите задължения на праводателя му към държавата по местожителството на последния.
УВЕДОМЯВА Б.В.П., че върху процесния имот е вписана възбрана в полза на "Българска телекомуникационна компания" АД гр. София за сумата 196.00 лв. /сто деветдесет и шест лева/.
ОСЪЖДА А.С.Й. с ЕГН ********** *** да заплати на Б.В.П. с ЕГН ********** *** сумата 60.00 лв. /шестдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. 
12 Гражданско дело No 150/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АУТО БГ ЕООД ИНТЕРИОР ГЛАС ООД - ЕЛЕНА Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 01.02.2010г., в законна сила от 11.03.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение "И.Г." ООД, ЕИК 103597893, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. "Трети март" № 24, представлявано от управителя Е.Д.Т. с ЕГН **********, че дължи на "АУТО БГ" ЕООД, ЕИК 104642715, със седалище и адрес на управление гр. В. Търново, ул. "Васил Левски" № 17, представлявано от управителя С.М.А. с ЕГН **********, сумата 25481.66 лв. /двадесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и един лева и шестдесет и шест стотинки/, представляваща главница дължима за неплатена продажна цена на стока метан по фактури както следва: № 0000000473/18.04.2008 г. - на стойност 3139.94 лв.; № 0000000474/20.04.2008 г. - на стойност 3002.18 лв.; № 0000000475/23.04.2008 г. - на стойност 3345.60 лв.; № 0000000423/25.04.2008 г. - на стойност 1904.04 лв.; № 0000000424/25.04.2008 г. - на стойност 1353.00 лв.; № 0000000425/28.04.2008 г. - на стойност 3250.15 лв.; № 0000000501/01.05.2008 г. - на стойност 3205.87 лв.; № 0000000503/04.05.2008 г. - на стойност 3418.42 лв.; № 0000000504/05.05.2008 г. - на стойност 2862.46 лв., сумата 3989.56 лв. /три хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща лихва за забава, считано от 01.05.2008 г. до 22.05.2009 г. по фактура № 0000000473/18.04.2008 г., по фактура № 0000000474/20.04.2008 г., по фактура № 0000000475/23.04.2008 г., по фактура № 0000000423/25.04.2008 г. и по фактура № 0000000424/25.04.2008 г., и считано от 10.05.2008 г. до 22.05.2009 г. по фактура № 0000000425/28.04.2008 г., по фактура № 0000000501/01.05.2008 г., по фактура № 0000000503/04.05.2008 г. и по фактура № 0000000504/05.05.2008 г., както и сумата 2639.77 лв. /две хиляди шестстотин тридесет и девет лева и седемдесет и седем стотинки/, представляваща направени разноски /платени държавна такса и адвокатство възнаграждение/, по ЧГрД № 1549/2009 г. по описа на Районен съд гр. ***, по което е издадена Заповед № 1271/22.05.2009 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, като ОТХВЪРЛЯ предявеният установителен иск в частта му относно лихвата за забава за разликата от 3989.56 лв. до 4006.27 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА "И.Г." ООД, ЕИК 103597893, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. "Трети март" № 24, представлявано от управителя Е.Д.Т. с ЕГН **********, да заплати на "АУТО БГ" ЕООД, ЕИК 104642715, със седалище и адрес на управление гр. В. Търново, ул. "Васил Левски" № 17, представлявано от управителя С.М.А. с ЕГН **********, сумата 3002.18 лв. /три хиляди и два лева и осемнадесет стотинки/, представляваща главница дължима за неплатена продажна цена на стока метан по фактура № 0000000471/17.04.2008 г., сумата 475.29 лв. /четиристотин седемдесет и пет лева и двадесет и девет стотинки/, представляваща лихва за забава, считано от 01.05.2008 г. до 22.05.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.07.2009 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "И.Г." ООД, ЕИК 103597893, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. "Трети март" № 24, представлявано от управителя Е.Д.Т. с ЕГН **********, да заплати на "АУТО БГ" ЕООД, ЕИК 104642715, със седалище и адрес на управление гр. В. Търново, ул. "Васил Левски" № 17, представлявано от управителя С.М.А. с ЕГН **********, сумата 4428.87 лв. /четири хиляди четиристотин двадесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки/, представляваща направени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
ОСТАВЯ без разглеждане предявения установителен иск от "АУТО БГ" ЕООД, ЕИК 104642715, със седалище и адрес на управление гр. В. Търново, ул. "Васил Левски" № 17, представлявано от управителя С.М.А. с ЕГН **********, против "И.Г." ООД, ЕИК 103597893, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. "Трети март" № 24, представлявано от управителя Е.Д.Т. с ЕГН **********, относно сумата, представляваща направени разноски /платени държавна такса и адвокатско възнаграждение/ за разликата от 2639.77 лв. до 2665.77 лв., по ЧГрД № 1549/2009 г. по описа на Районен съд гр. ***, като НЕДОПУСТИМ.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.
Решението в тази част подлежи на обжалване пред ВТОС в 1-седмичен срок от връчването му на страните. 
13 Гражданско дело No 154/2009 Облигационни искове УНИЛИЗ АД ЕТ КРАСИМИР СТОЯНОВ КРАМАКС 100 Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 06.04.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че ЕТ "К.С. - КРАМАКС 100", ЕИК *****, рег. по ф. д. № 1648/1993 год. на РОС, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. "***" № 19, представляван от К.С.С., дължи на "УНИЛИЗ" АД, ЕИК ***, рег. по ф. д. № 3943/2000 на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. "***" № 4, представлявано от Л.И.М., сумата 4183.89 евро /четири хиляди сто осемдесет и три евро осемдесет и девет цента/, представляваща дължима сума по три броя записи на заповед с дата 21.02.2003 год. и с падеж съответно на 21.11.2005 год. по първия, на 21.12.2005 год. по втория и на 21.01.2006 год. по третия, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението по чл. 417, т. 9 от ГПК - 27.10.2008 год. до окончателното изплащане на главницата.
ОСЪЖДА ЕТ "К.С. - КРАМАКС 100", ЕИК *****, рег. по ф. д. № 1648/1993 год. на РОС, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. "***" № 19, представляван от К.С.С. да заплати на "УНИЛИЗ" АД, ЕИК ***, рег. по ф. д. № 3943/2000 на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. "***" № 4, представлявано от Л.И.М., сумата 1023.65 лв. /хиляда двадесет и три лева шестдесет и пет стотинки/, представляваща направените по делото разноски по настоящото дело.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На осн. чл. 7, ал. 2 от ГПК на страните да се връчи препис от решението.


 
14 ЧГД No 173/2009 Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Е.А.А. Докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 15.02.2010г., в законна сила от 23.02.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 173/2009 г. по описа на Районен съд гр. Елена.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на заявителя.

 
15 Гражданско дело No 187/2009 Облигационни искове ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЕТ ТРАВЕЛ - ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 24.03.2010г., в законна сила от 23.04.2010г.
ОСЪЖДА ЕТ "Т. - Д.В." със седалище и адрес на управление гр. З., ул. "Мир" № 7, рег. по ф. д. № 791/1998 г. на ВТОС, представляван и управляван от Д.В.С.с ЕГН **********,***, представлявана от кмета П.В.Ч.с ЕГН **********, сумата 1201.75 лв. /хиляда двеста и един лева и седемдесет пет стотинки/, представляваща неплатена наемна цена /наемни вноски/ за периода от 07.04.2004 г. до 20.12.2004 г. за ползване на недвижим имот по договор за наем от 07.04.2004 г., сумата 1990.50 лв. /хиляда деветстотин и деветдесет лева и петдесет стотинки/, представляваща неустойка върху неплатените наемни вноски съгласно раздел ІІ, т. 4 от Договор за наем от 07.04.2004 г., както и сумата 241.46 лв. /двеста четиридесет и един лева и четиридесет и шест стотинки/, представляваща направени разноски по делото, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за заплащане на неустойка върху неплатените наемни вноски съгласно раздел ІІ, т. 4 от Договор за наем от 07.04.2004 г. за разликата от 1990.50 лв. до 3078.00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 2 - седмичен срок от съобщаването му на страните.

 
16 Гражданско дело No 190/2009 Вещни искове И.Н.Н.,
Н.Н.Н.
П.Й.П.,
М.А.П.
Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 01.06.2010г.
ОХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 108 от ЗС, предявен от И.Н.Н. с ЕГН ********** ***, ж. к. “Л. – В”, бл. 4, вх. Г, ап. 75, и Н.Н.Н. с ЕГН ********** ***, против П.Й.П. с ЕГН ********** и М.А.П. с ЕГН ********** ***, за приемане за установено по отношение на П.Й.П. с ЕГН ********** и М.А.П. с ЕГН ********** ***, че И.Н.Н. с ЕГН ********** ***, ж. к. “Л. – В”, бл. 4, вх. Г, ап. 75, и Н.Н.Н. с ЕГН ********** *** са съсобственици с други лица – Н. В. Н. *** с ЕГН **********, В.К.Б. от гр. София с ЕГН **********, Н. *** с ЕГН **********, Р.Д.Т. от гр. Варна с ЕГН **********, М.Н.К. от гр. Русе с ЕГН **********, С.Н.К. от гр. Пловдив с ЕГН ********** и В.Н.Н. от гр. София с ЕГН **********, на следния недвижим имот, находящ се в с. Хъневци, Община Елена, а именно: парцел ІІІ в кв. 2 с площ 496 кв. м по Частичната регулация на с. Хъневци, при граници: улица, парцел І – общ. – отстъпено право на строеж на наследници на Й. И. ***– отстъпено право на строеж на Г.Д.Т., и парцел ІV-3 – частна собственост на Д.К.Х., и за осъждане на П.Й.П. с ЕГН ********** и М.А.П. с ЕГН ********** ***, да отстъпят собствеността и предадат владението на И.Н.Н. с ЕГН ********** ***, ж. к. “Л. – В”, бл. 4, вх. Г, ап. 75, и Н.Н.Н. с ЕГН ********** *** върху следния недвижим имот, находящ се в с. Хъневци, Община Елена, а именно: парцел ІІІ в кв. 2 с площ 496 кв. м по Частичната регулация на с. Хъневци, при граници: улица, парцел І – общ. – отстъпено право на строеж на наследници на Й. И. ***– отстъпено право на строеж на Г.Д.Т., и парцел ІV-3 – частна собственост на Д.К.Х., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 59 от ЗЗД, предявен от И.Н.Н. с ЕГН ********** ***, ж. к. “Л. – В”, бл. 4, вх. Г, ап. 75, и Н.Н.Н. с ЕГН ********** ***, против П.Й.П. с ЕГН ********** и М.А.П. с ЕГН ********** ***, за осъждане на П.Й.П. с ЕГН ********** и М.А.П. с ЕГН ********** *** да заплатят на И.Н.Н. с ЕГН ********** ***, ж. к. “Л. – В”, бл. 4, вх. Г, ап. 75, и Н.Н.Н. с ЕГН ********** *** сумата 600.00 лв., представляваща обезщетение за ползването, от което са лишени за периода от поканата – 10.04.2009 г. до 10.07.2009 г., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба – 17.07.2009 г. до окончателното й изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА И.Н.Н. с ЕГН ********** ***, ж. к. “Л. – В”, бл. 4, вх. Г, ап. 75, Н.Н.Н. с ЕГН ********** ***, да заплатят на П.Й.П. с ЕГН ********** и М.А.П. с ЕГН ********** ***, сумата 750.00 лв., представляваща направени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
17 Гражданско дело No 191/2009 Вещни искове Г.М.Г. Ц.М.М. Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 22.06.2010г.
ОХВЪРЛЯ иска, предявен от Г.М.Г. с ЕГН ********** *** против Ц.М.М. с ЕГН ********** ***, за осъждане на Ц.М.М. с ЕГН ********** *** да отстъпи собствеността и предаде владението на Г.М.Г. с ЕГН ********** *** на следния недвижим имот, находящ се в с. Вързилковци, общ. Елена, обл. В. Търново, а именно лятна кухня със застроена площ 25 кв. м, построена в североизточната част на ПИ № 12855.352.11 с площ 1638 кв. м по кадастралната скица № 6096/09.09.2009 г. на СГКК В. Търново, при граници на целия ПИ: имот № 87326.124.25, имот, собственост на наследници Х.С.М.и от две страни път, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОХВЪРЛЯ иска, предявен от Г.М.Г. с ЕГН ********** *** против Ц.М.М. с ЕГН ********** ***, за осъждане на Ц.М.М. с ЕГН ********** *** да заплати на Г.М.Г. с ЕГН ********** *** сумата 5500.00 лв., ведно със законната лихва, считано от момента на внасяне на исковата молба – 12.08.2009 г. до окончателното й изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Г.М.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на Ц.М.М. с ЕГН ********** ***, сумата 925.00 лв. /деветстотин двадесет и пет лева/, представляваща направени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. 
18 ЧГД No 208/2009 Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Г.В.Р. Докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Определение от 27.01.2010г., в законна сила от 23.02.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧГД № 208/2009 год. по описа на Районен съд гр. Елена.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на "БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД гр. София.

 
19 Гражданско дело No 218/2009 Вещни искове Р.Д.С.,
Й.С.К.,
Н.С.В.
ОБЩИНА ЕЛЕНА Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 04.03.2010г., в законна сила от 26.03.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ОБЩИНА ЕЛЕНА гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 24, представлявана от кмета С.П.Т., че Р.Д.С. с ЕГН ********** ***, Й.С.К. с ЕГН ********** *** В, и Н.С.В. с ЕГН ********** *** са собственици на следния недвижим имот /поземлен имот/, находящ се в землището на с. Константин, Община Елена, Област Велико Търново, а именно: друг вид земеделска земя с площ от 569 кв. метра, с трайно предназначение - "земеделска", представляваща поземлен имот № 38337.60.2 по кадастралната карта на с. Константин, община Елена, заедно с построената в него жилищна сграда със застроена площ 52 кв. метра с № 38337.60.2.1, който поземлен имот № 38337.60.2 е при граници и съседи: имот № 38337.60.1 - Друг вид земеделска земя - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, и имот № 38337.151.100 - За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. 
20 Гражданско дело No 234/2009 Вещни искове Т.Д.Т.,
П.Д.Р.,
Н.П.Р.,
М.Х.Б.,
Х.Р.Х.,
С.Р.Х.,
Н.С.Р.
ОБЩИНА ЕЛЕНА Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 18.01.2010г., в законна сила от 04.02.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ОБЩИНА ЕЛЕНА, представлявана от кмета С.П.Т., че Т.Д.Т. с ЕГН ********** ***, П.Д.Р. с ЕГН ********** ***, ж. к. "Дружба", бл. 411, вх. Е, ет. 3, ап. 5, Н.П.Р. с ЕГН ********** ***, ж. к. "Дружба", бл. 411, вх. Е, ет. 3, ап. 5, М.Х.Б. с ЕГН ********** ***, Х.Р.Х. с ЕГН ********** ***, С.Р.Х. с ЕГН ********** *** и Н.С.Р. с ЕГН ********** *** са собственици на следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Дрента, общ. Елена, а именно: друга селскостопанска територия с площ от 0.738 дка, в м. "До къщата", представляваща имот № 066004, в който са построени къща с площ от 129 кв. м., сграда с друго предназначение с площ от 58 кв. м. и сграда с друго предназначение с площ от 30 кв. м., при граници и съседи: имот № 066002 - нива - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 066001 - нива на наследниците на Х.Р. Б., имот № 066005 - нива - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 512001 - широколистна гора на наследниците на М. и П.К.М. и имот № 066006 - полски път на Община Елена.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
21 Гражданско дело No 237/2009 Облигационни искове Е ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД ПЗК РУДАНОВСКИ 2 Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 28.04.2010г., в законна сила от 30.06.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.З.К. "Р." с. К. 5080, общ. Елена, с ЕИК 104517672, представлявана от С.И.П., че ПЗК "Р." дължи на "Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ" АД гр. В. 9009, район Владислав Варненчик, Бизнес парк В., сграда 6, с ЕИК 103533691, представлявано от Б.Д.Д.и Щефен Майвалд, сумата 11063.87 лв. /единадесет хиляди шестдесет и три лв. 87 ст./, представляваща главница за консумирана и незаплатена електрическа енергия за периода от 15.10.2007 год. до 8.06.2009 год., сумата 2104.43 лв. /две хиляди сто и четири лв. 43 ст./, представляваща мораторна лихва за периода от падежа на всяка фактура до 15.06.2009 год., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.07.2009 год. до изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ предявеният иск за приемане за установено по отношение на ПЗК "Р.", че ПЗК "Р." дължи на "Е.ОН България Продажби" АД сумата за разликата от 11063.87 лв. до 11205.83 лв., представляваща главница за консумирана и незаплатена електрическа енергия за периода от 15.10.2007 год. до 8.06.2009 год., както и сумата за разликата от 2104.43 лв. до 2179.42 лв., представляваща мораторна лихва за периода от падежа на всяка фактура до 15.06.2009 год., като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.
ОСЪЖДА П.З.К. "Р." с. К. 5080, общ. Елена, с ЕИК 104517672, представлявана от С.И.П., да заплати на "Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ" АД гр. В. 9009, район Владислав Варненчик, Бизнес парк В., сграда 6, с ЕИК 103533691, представлявано от Б.Д.Д.и Щефен Майвалд, направените разноски по делото в размер на 1220.95 лв. /хиляда двеста и двадесет лв. 95 ст./.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На осн. чл. 7, ал. 2 от ГПК на страните да се връчи препис от решението.
 
22 Гражданско дело No 247/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СИГМА БЪЛГАРИЯ АД КОНСЕРВА С И Л БЪЛГАРИЯ ООД Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 22.03.2010г., в законна сила от 05.05.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "К. С. Л. Б." ООД, ЕИК 104598208, със седалище и адрес на управление гр. Е. 5070, ул. "Трети март" № 5, представлявано от С.Х.Д., че "К. С. Л. Б." ООД дължи на "С.Б." АД, ЕИК 131413706, със седалище и адрес на управление гр. С. 1582, район Искър, ж. к. "Дружба - 2", бул. "Проф. Цв. Лазаров" № 152, Технопарк С., сграда 1, ет. 3, представлявано от А.Д.С., сумата 689.41 лв. /шестстотин осемдесет и девет лева четиридесет и една стотинки/, представляваща цената на доставената стока по фактура № 0030000772/30.11.2007 год., сумата 169.67 лв. /сто шестдесет и девет лева шестдесет и седем стотинки/, представляваща размера на дължимата мораторна лихва върху сумата от 689.41 лв. за периода от 1.12.2007 год. до 5.08.2009 год., ведно със законната лихва върху сумата 689.41 лв., считано от 6.08.2009 год. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "К. С. Л. Б." ООД, ЕИК 104598208, със седалище и адрес на управление гр. Е. 5070, ул. "Трети март" № 5, представлявано от С.Х.Д., да заплати на "С.Б." АД, ЕИК131413706, със седалище и адрес на управление гр. С. 1582, район Искър, ж. к. "Дружба - 2", бул. "Проф. Цв. Лазаров" № 152, Технопарк С., сграда 1, ет. 3, представлявано от А.Д.С., направените разноски по настоящото дело и по заповедното производство в размер на 290.00 лв. /двеста и деветдесет лева/.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На осн. чл. 7, ал. 2 от ГПК на страните да се връчи препис от решението.


 
23 Гражданско дело No 248/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СИГМА БЪЛГАРИЯ АД КОНСЕРВА С И Л БЪЛГАРИЯ ООД Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Определение от 25.01.2010г., в законна сила от 01.02.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 248/2009 год. по описа на Районен съд гр. Е..
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС в едноседмичен срок, считано от днес.

 
24 Гражданско дело No 249/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СИГМА БЪЛГАРИЯ АД КОНСЕРВА С И Л БЪЛГАРИЯ ООД Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 22.03.2010г., в законна сила от 05.05.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "К.С.Л.Б." ООД, ЕИК 104598208, със седалище и адрес на управление гр. Елена 5070, ул. "Трети март" № 5, представлявано от С.Х.Д., че "К.С.Л.Б." ООД дължи на "С.Б." АД, ЕИК 131413706, със седалище и адрес на управление гр. С. 1582, район Искър, ж. к. "Дружба - 2", бул. "Проф. Цв. Лазаров" № 152, Технопарк С., сграда 1, ет. 3, представлявано от А.Д.С., сумата 1835.78 лв. /хиляда осемстотин тридесет и пет лева седемдесет и осем стотинки/, представляваща цената на доставената стока по фактура № 0030000524/30.08.2007 год., сумата 518.49 лв. /петстотин и осемнадесет лева четиридесет и девет стотинки/, представляваща размера на дължимата мораторна лихва върху сумата от 1835.78 лв. за периода от 31.08.2007 год. до 5.08.2009 год., ведно със законната лихва върху сумата 1835.78 лв., считано от 6.08.2009 год. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "К.С.Л.Б." ООД, ЕИК 104598208, със седалище и адрес на управление гр. Елена 5070, ул. "Трети март" № 5, представлявано от С.Х.Д., да заплати на "С.Б." АД, ЕИК131413706, със седалище и адрес на управление гр. С. 1582, район Искър, ж. к. "Дружба - 2", бул. "Проф. Цв. Лазаров" № 152, Технопарк С., сграда 1, ет. 3, представлявано от А.Д.С., направените разноски по настоящото дело и по заповедното производство в размер на 466.60 лв. /четиристотин шестдесет и шест лева и шестдесет стотинки/.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На осн. чл. 7, ал. 2 от ГПК на страните да се връчи препис от решението.

 
25 Гражданско дело No 253/2009 Развод и недейств. на брака Й.М.И. И.В.И. Докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 04.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 253 по описа за 2009 г. на Районен съд гр. Елена.
ИЗПРАЩА гр. д. № 253 по описа за 2009 г. на Районен съд гр. Елена по подсъдност на Районен съд гр. С.З..
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението с настоящото определение от страните.


 
26 Гражданско дело No 254/2009 Делби И.Т.И. С.Д.И.,
И.И.И.,
Й.И.И.,
Д.Г.И.
Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 21.05.2010г.
ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между И.Т.И. с ЕГН ********** ***, С.Д.И. с ЕГН ********** ***, И.И.И. с ЕГН ********** ***, Й.И.И. с ЕГН ********** *** и Д.Г.И. с ЕГН ********** *** върху следния недвижим имот, находящ се в с. Д., общ. Е., а именно: ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 1445 кв. м., и ПЛЕВНИК, като дворното място съставлява част от поземлен имот пл. № 65 по плана на с. Д., при граници на частта от поземления имот: улица, поземлен имот пл. № 63, земеделска земя, поземлен имот пл. № 66 и поземлен имот пл. № 67, като за поземления имот са отредени УПИ ІІІ-65 и УПИ VІ-65 в кв. 6 по плана на с. Д., като регулационните отношения не са уредени.
СЪДЕБНАТА ДЕЛБА се допуска при следните права за страните, а именно: за И.Т.И. – 2/6 идеални части, за Й.И.И. – 1/6 идеална част, за Й.И.И. и Д.Г.И. в режим на съпружеска имуществена общност – 1/6 идеална част, за С.Д.И. – 1/6 идеална част, за С.Д.И. и И.И.И. в режим на съпружеска имуществена общност – 1/6 идеална част.
ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между И.Т.И. с ЕГН ********** ***, С.Д.И. с ЕГН ********** *** и И.И.И. с ЕГН ********** *** върху следния недвижим имот, находящ се в с. Д., общ. Е., а именно: СТОПАНСКА СГРАДА, разположена в УПИ VІ-65 в кв. 6 по плана на с. Д., общ. Е..
СЪДЕБНАТА ДЕЛБА се допуска при следните права за страните, а именно: за И.Т.И. – 2/4 идеални части, за С.Д.И. – 1/4 идеална част, за С.Д.И. и И.И.И. в режим на съпружеска имуществена общност – 1/4 идеална част.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ:
 
27 Гражданско дело No 260/2009 Искове по КТ за отмяна на уволнение П.А.П. ОБЩИНА - ЗЛАТАРИЦА Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 01.04.2010г.
ПРИЗНАВА уволнението на П.А.П. с ЕГН ********** ***, обективирано със Заповед № 764/01.10.2009 г., издадена от П.В.Ч. ***, за НЕЗАКОННО и ПОСТАНОВЯВА неговата отмяна.
ОТМЕНЯВА Заповед № 764/01.10.2009 г., издадена от П.В.Ч. ***, с която на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 от КТ е прекратено трудовото правоотношение на П.А.П. с ЕГН ********** ***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ВЪЗСТАНОВЯВА П.А.П. с ЕГН ********** *** на заеманата преди уволнението длъжност "изпълнител-куриер" в Община Златарица.
ОСЪЖДА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, гр. Златарица, ул. "Стефан Попостоянов" № 22, представлявана от Кмета П.В.Ч., да заплати на П.А.П. с ЕГН ********** *** сумата 1581.12 лв. /хиляда петстотин осемдесет и един лева и дванадесет стотинки/, представляваща обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 26.10.2009 г. до окончателното й изплащане.
ОТХВЪРЛЯ осъдителния иск, предявен от П.А.П. с ЕГН ********** ***, гр. Златарица, ул. "Стефан Попостоянов" № 22, представлявана от Кмета П.В.Ч., за заплащане на сумата 263.52 лв., представляваща обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ, ведно със законната лихва, считано от подаване на исковата молба в съда до окончателното й изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, гр. Златарица, ул. "Стефан Попостоянов" № 22, представлявана от Кмета П.В.Ч., да заплати на П.А.П. с ЕГН ********** *** сумата 600.00 лв. /шестстотин лева/, представляваща направени разноски по делото.
ОСЪЖДА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, гр. Златарица, ул. "Стефан Попостоянов" № 22, представлявана от Кмета П.В.Ч., да заплати на РАЙОНЕН СЪД гр. Елена сумата 183.24 лв. /сто осемдесет и три лева и двадесет и четири стотинки/, представляваща ДТ върху уважените искове, както и сумата 80.00 лв. /осемдесет лева/, представляваща направени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. 
28 Гражданско дело No 264/2009 Искове по СК В.А.Г. А.Й.К. Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 04.05.2010г., в законна сила от 20.05.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ малолетното дете А.В. Г. с ЕГН **********, роден на *** год., на родителите В.А.Г. с ЕГН ********** *** и А.Й.К. с ЕГН ********** ***, да живее при бащата В.А.Г..
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетното дете А.В. Г. с ЕГН **********, роден на *** год., на бащата В.А.Г. с ЕГН ********** ***, като за майката А.Й.К. с ЕГН ********** *** определя режим на лични отношения с детето, както следва: всяка последна събота от месеца от 9.00 до 17.00 часа.
ОСЪЖДА А.Й.К. с ЕГН ********** *** да заплаща на В.А.Г. с ЕГН ********** ***, като баща и законен представител на малолетното дете А.В. Г. с ЕГН **********, роден на *** год., месечна издръжка в размер на 80.00 лв. /осемдесет лева/, считано от 28.10.2009 год. до настъпване на законните причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане, както и издръжка за минало време в размер на 960.00 лв. /деветстотин и шестдесет лева/ за периода от 28.10.2008 год. до 28.10.2009 год.
ОСЪЖДА А.Й.К. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 195.20 лв. /сто деветдесет и пет лева и двадесет стотинки/ по сметка на Районен съд гр. Елена.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 
29 Гражданско дело No 265/2009 Вещни искове Л.Д.Ч. С.Д.И. Докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Определение от 15.01.2010г., в законна сила от 07.02.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 265/2009 год. по описа на Районен съд гр. Елена.
Препис от настоящото определение да се изпрати на ищеца.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС в едноседмичен срок от получаването му.

 
30 Гражданско дело No 280/2009 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Й.А.Я. Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 01.04.2010г., в законна сила от 06.05.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение Й.А.Я. с ЕГН ********** ***, че дължи на "БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Младост", ж. к. "Младост 4", Бизнес Парк София, бл. 14, представлявано от Л.Л.П., сумата 613.50 лв. /шестстотин и тринадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща дължима главница по договор за потребителски паричен кредит РLUS - 01055122 от 23.05.2007 г., сумата 204.43 лв. /двеста и четири лева и четиридесет и три стотинки/, представляваща договорена възнаградителна лихва за периода от 29.02.2008 г. до 30.04.2009 г., сумата 103.43 лв. /сто и три лева и четиридесет и три стотинки/, представляваща договорено обезщетение за забава за периода от 28.03.2008 г. до 10.09.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата от 613.50 лв., считано от 10.09.2009 г. до окончателното й изплащане, по ч. гр. д. № 214/2009 г. по описа на Районен съд гр. Елена, по което е издадена Заповед № 203/17.09.2009 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК.
ОСЪЖДА Й.А.Я. с ЕГН ********** *** да заплати на "БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Младост", ж. к. "Младост 4", Бизнес Парк София, бл. 14, представлявано от Л.Л.П., сумата 225.00 лв. /двеста двадесет и пет лева/, представляваща направени разноски по делото
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 2-седмичен срок от връчването му на страните.


 
31 Гражданско дело No 282/2009 Други дела ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ ГР. ЗЛАТАРИЦА М.Н.М. Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 29.04.2010г.
ОСЪЖДА М.Н.М. с ЕГН ********** *** да върне на ЦДГ "Славейче” гр. З., представлявана от директора А.И.В., сумата 2804.92 лв. /две хиляди осемстотин и четири лева и деветдесет и две стотинки/, представляваща дадена, съответно получена по ИД № 7/2007 г. по описа на ДСИ на ЕРС, образувано въз основа на изпълнителен лист от 01.11.2006 г. на ВТОС, издаден на основание решение № 219/05.10.2006 г. по в. гр. д. № 383/2006 г. ВТОС, което основание е отпаднало, ведно със законната лихва върху сумата 2804.92 лв., считано от 19.11.2009 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА М.Н.М. с ЕГН ********** *** да заплати на ЦДГ "Славейче” гр. З., представлявана от директора А.И.В., сумата 612.20 лв. /шестстотин и дванадесет лева и двадесет стотинки/, представляваща направени разноски по делото
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 2-седмичен срок от връчването му на страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
32 Гражданско дело No 285/2009 Вещни искове ЕЛБА 99 АД - ЕЛЕНА Ц.П.В.,
Т.И.В.,
Б.П.М.
Докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Определение от 05.02.2010г., в законна сила от 25.02.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 285/2009 год. по описа на Районен съд гр. Елена.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
33 Гражданско дело No 286/2009 Делби А.Н.А. А.Д.Д.,
Е.И.Й.,
И.И.В.,
Р.И.К.,
М.И.К.,
Д.И.И.,
Й.С.П.,
Д.И.Д.,
А.С.Д.,
М.С.Д.,
Д.К.В.,
С.К.П.,
Н.Г.Г.,
К.Г.Н.,
И.С.И.,
Д.М.Д.,
М.С.И.,
Р.Д.Н.,
И.Д.С.,
ТРАДИШЪНЪЛ БЪЛГЕРИАН КОТИДЖЕСТ ООД
Докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Определение от 22.03.2010г., в законна сила от 03.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 286/2009 год. по описа на Районен съд гр. Елена.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
34 Гражданско дело No 289/2009 Искове по СК А.В.Д. М.Н.Д.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЕЛЕНА
Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 18.02.2010г., в законна сила от 18.02.2010г.
ОДОБРЯВА ТАКА ПОСТИГНАТАТА СПОГОДБА МЕЖДУ СТРАНИТЕ по гр. д. № 289/2009 г. по описа на Еленски районен съд.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО КАТО СПОГОДЕНО.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 
35 Гражданско дело No 290/2009 Вещни искове Д.С.Х.,
Й.И.С.
ОБЩИНА ЕЛЕНА Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 30.04.2010г., в законна сила от 26.05.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ОБЩИНА ЕЛЕНА гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 24, представлявана от кмета С.П.Т., че Д.С.Х. с ЕГН ********** *** и Й.И.С. с ЕГН ********** *** са собственици на следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Шилковци, Община Елена, Област Велико Търново, а именно: друга селскостопанска територия с площ от 0.636 дка, представляваща имот № 001598 по плана за земеразделяне в землището на с. Шилковци, община Елена, при граници и съседи: № 001596 - друга селскостопанска територия на Община Елена, № 109013 - нива на З.Г.Р., № 109017 - нива на наследници на С.Р.С., № 001594 - полски път на Община Елена, и № 002001 - населено място с. Гърдевци /поземлен имот № 18335.402.11, собственост на Д.С.Х. и Й.И.С./.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ОБЩИНА ЕЛЕНА гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 24, представлявана от кмета С.П.Т., че Д.С.Х. с ЕГН ********** *** и Й.И.С. с ЕГН ********** *** са собственици на следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Шилковци, община Елена, представляващ част от имот /друга селскостопанска територия/ № 001596 с площ от 0.550 дка по плана за земеразделяне в землището на с. Шилковци, община Елена, заедно с построената в него жилищна сграда /вила/ със застроена площ 31 кв. метра, при граници: № 002001 - населено място с. Гърдевци, община Елена /поземлен имот № 18335.402.11, собственост на Д.С.Х. и Й.И.С./, № 001598 - друга селскостопанска територия на Община Елена, № 109013 - нива на З.Р.Г. и № 001596 - друга селскостопанска територия на Община Елена /защрихована с жълт цвят на приложената скица към заключението на съдебно-техническата експертиза на вещото лице инж. С.С.Г., която се явява неразделна част от настоящото решение/, като ОТХВЪРЛЯ предявеният иск за собственост за разликата до 558 кв. м, а именно част от имот /друга селскостопанска територия/ № 001596 по плана за земеразделяне в землището на с. Шилковци, община Елена, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


 
36 Гражданско дело No 293/2009 Облигационни искове ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЕЛБА 99 АД - ЕЛЕНА Докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 25.01.2010г., в законна сила от 06.02.2010г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 293/2009 г. г. по описа на Районен съд гр. Елена.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.


 
37 Гражданско дело No 299/2009 Делби Е.Й.П. М.С.Д.,
Е.С.Д.,
В.Д.Д.,
М.Д.М.
Докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 28.01.2010г., в законна сила от 23.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 299/2009 г. г. по описа на Районен съд гр. Елена.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 
38 Гражданско дело No 301/2009 Вещни искове М.С.С.,
Й.Х.С.
К.Х.С. Докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 15.03.2010г., в законна сила от 07.04.2010г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 4138/18.12.2009 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 301/2009 г. по описа на Районен съд гр. Елена.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците М.С. *** и Й.Х. *** Загора чрез пълномощника им адв. К. Г. ***.

 
39 Гражданско дело No 308/2009 Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Й.А.Я. Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 06.04.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Й.А.Я. с ЕГН ********** ***, че Й.А.Я. дължи на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София 1421, Община Столична, район Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 52-54, представлявано от В.А.Г., сумата 1694.76 лв. /хиляда шестстотин деветдесет и четири лева седемдесет и шест стотинки/, представляваща неизплатени месечни вноски по Договор за потребителски кредит № 7402310448/8.01.2008 год.
ОСЪЖДА Й.А.Я. с ЕГН ********** *** да заплати на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София 1421, Община Столична, район Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 52-54, представлявано от В.А.Г., направените разноски по делото в размер на 133.90 лв. /сто тридесет и три лева и деветдесет стотинки/.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На осн. чл. 7, ал. 2 от ГПК на страните да се връчи препис от решението.

 
40 Гражданско дело No 1/2010 Искове по КТ С.И.С. МОНДО ЕООД Докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 01.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1 по описа за 2010 г. на Районен съд гр. Елена.
ИЗПРАЩА гр. д. № 1 по описа за 2010 г. на Районен съд гр. Елена по подсъдност на Районен съд гр. Габрово.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението с настоящото определение от страните.
 
41 Гражданско дело No 5/2010 Искове по КТ В.П.В. БУЛМЕКС ООД Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 10.05.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
ОСЪЖДА "БУЛМЕКС" ООД, с ЕИК 104006539, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул. "Симеон Велики" № 4, вх. Г, ет. 4, ап. 14, представлявано от Петко Йорданов П. и Красимир Николов Кандиларов, да заплати на В.П.В. с ЕГН ********** *** сумата 908.71 лв. /деветстотин и осем лв. 71 ст./, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода от м. септември 2009 год. до м. януари 2010 год., мораторна лихва върху незаплатеното трудово възнаграждение в размер на 5.74 лв. /пет лв. 74 ст./, ведно със законната лихва върху същото, считано от 8.01.2010 год. до окончателното му изплащане, сумата 325.95 лв. /триста двадесет и пет лв. 95 ст./, представляваща обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ - 20 работни дни за 2009 год., ведно със законната лихва върху същото, считано от 8.01.2010 год. до окончателното му изплащане, и сумата 325.94 лв. /триста двадесет и пет лв. 94 ст./, представляваща обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ, ведно със законната лихва върху същото, считано от 8.01.2010 год. до окончателното му изплащане, и сумата 152.69. лв. /сто петдесет и два лв. 69 ст./, представляваща направените по делото разноски, като ОТХВЪРЛЯ предявените искове за заплащане на незаплатено трудово възнаграждение за периода от м. септември 2009 год. до м. януари 2010 год. за разликата от 908.71 лв. до 1800.00 лв., мораторна лихва върху същото за разликата от 5.74 лв. до 300.00 лв., обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за разликата от 325.95 лв. до 720.00 лв. и обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ за разликата от 325.94 лв. до 360.00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.
ОСЪЖДА "БУЛМЕКС" ООД, с ЕИК 104006539, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул. "Симеон Велики" № 4, вх. Г, ет. 4, ап. 14, представлявано от Петко Йорданов П. и Красимир Николов Кандиларов, да заплати държавна такса в размер на 200.00 лв. /двеста лв. 00 ст./ и разноски за вещо лице в размер на 50.00 лв. /петдесет лв. 00 ст./ по сметка на Районен съд гр. Елена.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
42 Гражданско дело No 6/2010 Искове по КТ П.В.С. БУЛМЕКС ООД Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 26.04.2010г., в законна сила от 18.05.2010г.
ОСЪЖДА "БУЛМЕКС" ООД, ЕИК 104006539, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. "Симеон Велики" № 4, вх. Г, ет. 4, ап. 14, представлявано от управителите П. Й.П. с ЕГН ********** и К.Н.К. с ЕГН ********** заедно и поотделно, да заплати на П.В.С. с ЕГН ********** *** сумата 931.10 лв. /деветстотин тридесет и един лева и десет стотинки/, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от м. септември 2009 г. до м. януари 2010 г., сумата 6.24 лв., представляваща законна лихва за забава по чл. 245, ал. 2 от КТ за периода от изискуемостта на всяко едно неизплатено трудово възнаграждение до 08.01.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата от 931.10 лв., считано от 08.01.2010 г. до окончателното й изплащане, сумата 325.94 лв. /триста двадесет и пет лева и деветдесет и четири стотинки/, представляваща обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск от 20 работни дни за 2009 г., ведно със законната лихва върху главницата от 325.94 лв., считано от 08.01.2010 г. до окончателното й изплащане, сумата 325.94 лв. /триста двадесет и пет лева и деветдесет и четири стотинки/, представляваща обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение от работника без предизвестие, ведно със законната лихва върху главницата от 325.94 лв., считано от 08.01.2010 г. до окончателното й изплащане, и сумата 157.61 лв. /сто петдесет и седем лева и шестдесет и една стотинки/, представляваща направени разноски по делото, като ОТХВЪРЛЯ предявените искове за заплащане на неизплатено трудово възнаграждение за разликата до 1800.00 лв., законна лихва за забава по чл. 245, ал. 2 от КТ за разликата до 300.00 лв., обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за 2010 г. и за разликата до 720.00 лв., както и обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение от работника без предизвестие за разликата до 360.00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.
На осн. чл. 242, ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
ОСЪЖДА "БУЛМЕКС" ООД, ЕИК 104006539, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. "Симеон Велики" № 4, вх. Г, ет. 4, ап. 14, представлявано от управителите П. Й.П. с ЕГН ********** и К.Н.К. с ЕГН ********** заедно и поотделно, да заплати държавна такса в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ и разноски за вещо лице в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ по сметка на Еленския районен съд.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 2 - седмичен срок от съобщаването на страните чрез връчването му.


 
43 Гражданско дело No 7/2010 Искове по КТ Д.Д.Д. БУЛМЕКС ООД Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 10.05.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
ОСЪЖДА "БУЛМЕКС" ООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. В. Т. ****, ул. "*************" № 4, вх. Г, ет. 4, ап. 14, представлявано от П.Й.П. и К.Н.К., да заплати на Д.Д.Д. с ЕГН ********** *** сумата 907.90 лв. /деветстотин и седем лв. 90 ст./, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода от м. септември 2009 год. до м. януари 2010 год., мораторна лихва върху незаплатеното трудово възнаграждение в размер на 5.72 лв. /пет лв. 72 ст./, ведно със законната лихва върху същото, считано от 8.01.2010 год. до окончателното му изплащане, сумата 335.66 лв. /триста тридесет и пет лв. 66 ст./, представляваща обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ - 20 работни дни за 2009 год., ведно със законната лихва върху същото, считано от 8.01.2010 год. до окончателното му изплащане, и сумата 335.66 лв. /триста тридесет и пет лв. 66 ст./, представляваща обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ, ведно със законната лихва върху същото, считано от 8.01.2010 год. до окончателното му изплащане, и сумата 154.51. лв. /сто петдесет и четири лв. 51 ст./, представляваща направените по делото разноски, като ОТХВЪРЛЯ предявените искове за заплащане на незаплатено трудово възнаграждение за периода от м. септември 2009 год. до м. януари 2010 год. за разликата от 907.90 лв. до 1800.00 лв., мораторна лихва върху същото за разликата от 5.72 лв. до 300.00 лв., обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за разликата от 335.66 лв. до 720.00 лв. и обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ за разликата от 335.66 лв. до 360.00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.
ОСЪЖДА "БУЛМЕКС" ООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. В. Т. ****, ул. "*************" № 4, вх. Г, ет. 4, ап. 14, представлявано от П.Й.П. и К.Н.К., да заплати държавна такса в размер на 200.00 лв. /двеста лв. 00 ст./ и разноски за вещо лице в размер на 50.00 лв. /петдесет лв. 00 ст./ по сметка на Районен съд гр. Елена.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
44 Гражданско дело No 8/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие Х.А.К. И.К.К. Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 04.03.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
УВАЖАВА молбата на Х.А.К. с ЕГН ********** *** против И.К.К. с ЕГН ********** *** с правно основание чл. 4 от Закона за защита от домашното насилие, като налага следните мерки на защита:
ЗАДЪЛЖАВА извършителя на домашно насилие И.К.К. с ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Х.А.К. с ЕГН ********** ***, с която е бил във фактическо съпружеско съжителство и от която има две деца И.И.К.с ЕГН ********** и К.И.К.с ЕГН **********.
ЗАБРАНЯВА на И.К.К. с ЕГН ********** *** да се приближава до пострадалото лице Х.А.К. с ЕГН **********, както и до жилището й, находящо се в гр. Елена, ул. "С.М." № **, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от издаване на заповедта за защита.
Да се издаде заповед за защита на осн. чл. 15, ал. 2 от ЗЗДН, като се уведоми И.К.К., че при неизпълнение на заповедта ще бъде задържан от полицейските органи и ще бъдат уведомени незабавно органите на прокуратурата.
ОСЪЖДА И.К.К. с ЕГН ********** *** да заплати ГЛОБА в размер на 200.00 лв. /двеста лева/, както и държавна такса в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ по сметка на Районен съд гр. Елена.
ОСЪЖДА И.К.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.А.К. с ЕГН ********** *** сумата 1.50 лв. /един лев и петдесет стотинки/, представляваща направени разноски по делото

 
45 Гражданско дело No 8/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие Х.А.К. И.К.К. Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Заповед за защита от 04.03.2010г.
ЗАДЪЛЖАВАМ извършителя на домашно насилие И.К.К. с ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Х.А.К. с ЕГН ********** ***, с която е бил във фактическо съпружеско съжителство и от която има две деца И.И.К.с ЕГН ********** и К.И.К.с ЕГН **********.
ЗАБРАНЯВАМ на И.К.К. с ЕГН ********** *** да се приближава до пострадалото лице Х.А.К. с ЕГН **********, както и до жилището й, находящо се в гр. Елена, ул. "С.М." № **, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от издаване на заповедта за защита.
УВЕДОМЯВАМ И.К.К., че при неизпълнение на заповедта, ще бъде задържан от полицейските органи и ще бъдат уведомени незабавно органите на прокуратурата.
ДА СЕ УВЕДОМИ РУ НА МВР ГР. ЕЛЕНА, че следва да следи за изпълнението на заповедта, като при неизпълнение полицейският орган, констатирал нарушението, следва да задържи нарушителя и да уведоми незабавно органите на прокуратурата.

 
46 Гражданско дело No 21/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие А.А.И. К.М.И. Докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Определение от 09.03.2010г., в законна сила от 02.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 21/2010 год. по описа на Районен съд гр. Елена.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
47 Гражданско дело No 22/2010 Други дела Д.И.Д.,
Д.А.С.
ПЗК РУДАНОВСКИ 2 Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 26.04.2010г., в законна сила от 18.05.2010г.
ОТМЕНЯВА решенията на Общото събрание на Потребителна земеделска кооперация "Рудановски - 2" с. Константин, община Елена, взети на 14.01.2010 г., обективирани в протокол от 14.01.2010 г. за проведено Общо събрание, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ, по иска с правно основание чл. 58 от Закона за кооперациите, предявен от Д.И.Д. с ЕГН ********** *** и Д.А.С. с ЕГН ********** *** против Потребителна земеделска кооперация "Рудановски - 2", ЕИК 104517672, със седалище и адрес на управление с. Константин, община Елена, представлявана от председателя С.И.П..
ОСЪЖДА Потребителна земеделска кооперация "Рудановски - 2", ЕИК 104517672, със седалище и адрес на управление с. Константин, община Елена, представлявана от председателя С.И.П., да заплати на Д.И.Д. с ЕГН ********** *** и Д.А.С. с ЕГН ********** *** сумата 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/, представляваща направени разноски по делото
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 2-седмичен срок от връчването му на страните.


 
48 Гражданско дело No 23/2010 Издръжка И.Й.Д. Б.С.Г.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЕЛЕНА
Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 20.05.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
ОСЪЖДА Б.С.Г. с ЕГН ********** ***, ж. к. “Сини камъни” № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6 да заплаща на И.Й.Д. с ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на малолетното дете М.Б.Г. с ЕГН **********, родена на *** год., месечна издръжка в размер на 80.00 лв. /осемдесет лева/, считано от 26.01.2010 год. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявеният иск за заплащане на месечна издръжка за разликата от 80.00 лв. до 150.00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Б.С.Г. с ЕГН ********** ***, ж. к. “Сини камъни” № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6 да заплати на И.Й.Д. с ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на малолетното дете М.Б.Г. с ЕГН **********, родена на *** год., издръжка за минало време за периода от 1.04.2009 год. до 26.01.2010 год. в размер на 800.00 лв. /осемстотин лева/, като ОТХВЪРЛЯ предявеният иск за заплащане на издръжка за минало време за периода от 1.04.2009 год. до 26.01.2010 год. за разликата от 800.00 лв. до 1080.00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА Б.С.Г. с ЕГН ********** ***, ж. к. “Сини камъни” № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6 да заплати на И.Й.Д. с ЕГН ********** *** направените разноски по делото в размер на 152.00 лв. /сто петдесет и два лева/.
ОСЪЖДА Б.С.Г. с ЕГН ********** ***, ж. к. “Сини камъни” № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6 да заплати ДТ в размер на 165.20 лв. /сто шестдесет и пет лева и двадесет стотинки/ по сметка на Районен съд гр. Елена.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка на осн. чл. 142, ал. 1 от ГПК.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
49 ЧГД No 24/2010 Други ЧГД Д.П.П.,
Р.Д.П.
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЕЛЕНА Докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 08.02.2010г., в законна сила от 08.02.2010г.
РАЗРЕШАВА на Д.П.П. с ЕГН ********** и Р.Д.П. с ЕГН **********,***, като родители и законни представители на малолетното дете ПЕТКО РУМЕНОВ П. с ЕГН **********, да изтеглят от банковата сметка на последния сумата 177.36 лв. /сто седемдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки/ - по спестовна книжка сер. М № 135075/06.01.1997 г. /сметка № 04/1227911; IBAN: ***/ в "БАНКА ДСК" ЕАД София, клон гр. Елена, необходима за закупуване на спортен екип.
Да се издаде удостоверение на молителите.
Определението не подлежи на обжалване. 
50 ЧГД No 36/2010 Отказ от наследство Н.П.С.,
Р.П.Р.
  Докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 01.02.2010г., в законна сила от 01.02.2010г.
ВПИСВА в особената книга в Районен съд гр. Елена заявление на Н.П.С. с ЕГН ********** *** и Р.П.Р. с ЕГН ********** ***, че като наследници на Петър Николов Писев с ЕГН **********,***, починал на 16.01.2007 г., се отказва от оставеното от последния наследство.
Да се издаде на Н.П.С. с ЕГН ********** *** и Р.П.Р. с ЕГН ********** ***, удостоверение за направения отказ.
Определението не подлежи на обжалване.

 
51 ЧГД No 37/2010 Отказ от наследство Р.П.Р.   Докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 01.02.2010г., в законна сила от 01.02.2010г.
ВПИСВА в особената книга в Районен съд гр. Елена заявление на Р.П.Р. с ЕГН ********** ***, че като наследник на К.К.П. с ЕГН **********,***, починала на 04.06.2007 г., се отказва от оставеното от последната наследство.
Да се издаде на Р.П.Р. с ЕГН ********** ***, удостоверение за направения отказ.
Определението не подлежи на обжалване.

 
52 Гражданско дело No 40/2010 Чл.19 ЗГР Х.С.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЕЛЕНА,
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ОБЩИНА ЕЛЕНА
Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 18.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Х.С.А. с ЕГН ********** *** за промяна на името му от Х.С.А. на Е.Р.Б., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
 
53 Гражданско дело No 48/2010 Издръжка С.С.М.,
С.Н.М.
Ф.М.А.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕЛЕНА
Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 25.05.2010г., в законна сила от 12.06.2010г.

ОСЪЖДА Ф.М.А. с ЕГН ********** *** да заплаща на непълнолетния си син С.С.М. с ЕГН ********** *** със съгласието на своя баща С.Н.М. с ЕГН ********** ***, месечна издръжка в размер на 80.00 лв. /осемдесет лева/, считано от 5.02.2010 год. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Ф.М.А. с ЕГН ********** *** да заплати на непълнолетния си син С.С.М. с ЕГН ********** *** със съгласието на своя баща С.Н.М. с ЕГН ********** ***, издръжка за минало време за периода от 5.02.2009 год. до 5.02.2010 год. в размер на 960.00 лв. /деветстотин и шестдесет лева/.
ОСЪЖДА Ф.М.А. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 165.20 лв. /сто шестдесет и пет лева и двадесет стотинки/ по сметка на Районен съд гр. Елена.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка на осн. чл. 142, ал. 1 от ГПК.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
54 Гражданско дело No 49/2010 Издръжка С.Н.М.,
А.С.М.
Ф.М.А.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕЛЕНА
Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 10.06.2010г., в законна сила от 26.06.2010г.
ОСЪЖДА Ф.М.А. с ЕГН ********** *** да заплаща на непълнолетния си син А.С.М. с ЕГН **********, роден на *** ***, от гр. Елена, ул. “Иван Момчилов” № 95, вх. В, ет. 5, ап. 14, действащ лично със съгласието на своя баща С.Н.М. с ЕГН ********** ***, месечна издръжка в размер на 80.00 лв. /осемдесет лева/, считано от 05.02.2010 г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Ф.М.А. с ЕГН ********** *** да заплати на непълнолетния си син А.С.М. с ЕГН **********, роден на *** ***, от гр. Елена, ул. “Иван Момчилов” № 95, вх. В, ет. 5, ап. 14, действащ лично и със съгласието на своя баща С.Н.М. с ЕГН ********** ***, сумата 960.00 лв. /деветстотин и шестдесет лева/, представляваща издръжка за минало време за периода от 05.02.2009 г. до 05.02.2010 г.
ОСЪЖДА Ф.М.А. с ЕГН ********** *** да заплати на А.С.М. с ЕГН ********** ***, действащ лично и със съгласието на своя баща С.Н.М. с ЕГН ********** ***, сумата 10.00 лв. /десет лева/, представляваща направени разноски по делото.
ОСЪЖДА Ф.М.А. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ в размер на 165.20 лв. /сто шестдесет и пет лева и двадесет стотинки/ по сметка на Районен съд гр. Елена.
На осн. чл. 242, ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок, считано от 11.06.2010 г. 
55 Гражданско дело No 50/2010 Вещни искове Н.Д.Т.,
К.З.Т.
ОБЩИНА ЕЛЕНА Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 16.06.2010г., в законна сила от 06.07.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ОБЩИНА Е. гр. Е., ул. “Иларион Макариополски” № 24, представлявана от кмета С.П.Т., че Н.Д.Т. с ЕГН ********** и К.З.Т. с ЕГН **********, двамата съпрузи, с адрес ***, ж. к. “Красна поляна” – 2-ра част, бл. 216, вх. Г, ет. 3, ап. 30, са собственици на следния недвижим имот, находящ се в землището на С.К., Община Е., Област Велико Търново, а именно: Друга селскостопанска територия с площ от 2.025 дка, представляващ имот № 000090 по плана за земеразделяне в землището на С.К. Община Е., заедно с построените в него сграда с № 01 - къща с площ от 63 кв. м, сграда с № 02 - друга жилищна сграда /барака, лятна кухня и др./ с площ от 35 кв. м, и сграда с № 03 - сграда с друго предназначение с площ от 42 кв. м, при граници и съседи: имот № 000511 - залесена територия на МЗГ-ДЛ/ДДС, имот № 207045 - залесена територия на кметство С.К., и имот № 001132 - полски път на община Е..
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
 
56 Гражданско дело No 51/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АВИСПА ООД ФАМИЛИЯ НИКОЛА ЕООД Докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Определение от 22.04.2010г., в законна сила от 04.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 51/2010 год. по описа на Районен съд гр. Елена.
ОТМЕНЯ допуснато с Определение № 48/12.02.2010 год. по гр. д. № 51/2010 год. по описа на Районен съд гр. Елена обезпечение на предявените искове "АВИСПА" ООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. "Московска" № 27А, ет. 1, представлявано от Ю.Ю.П., против "ФАМИЛИЯ НИКОЛА" ЕООД с ЕИК 121032059, със седалище и адрес на управление с. Г.н.с., общ. *********, ул. "Г. Димитров" № 10, представлявано от Мария Йорданова Константинова, за заплащане на сумата 3564.60 лв., представляваща общия размер на дължимата и неплатена цена на продадената стока по фактура № 234/16.05.2009 год. и фактура № 256/17.08.2009 год., и сумата 249.42 лв., представляваща общия размер на законната лихва за забава, изчислена от датата на падежа на всяка фактура до датата на предявяване на исковата молба - 11.02.2010 год., ЧРЕЗ НАЛАГАНЕ НА ЗАПОР върху банковите сметки на "Фамилия Никола" ЕООД с. Г.н.с., общ. ********* в следните банки: ТБ Инвестбанк АД, Общинска банка АД, ИНГ Банк Н. В. - кл. София, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк /България/ ЕАД, Българо-американска кредитна банка АД, Банка Пиреос България АД, МКБ Юнионбанк АД, Обединена българска банка АД, Регионална инвестиционна банка клон България, Корпоративна търговска банка АД, ПроКредит Банк /България/ АД, Търговска банка Д АД, Ситибанк Н. А. - клон София, Токуда Банк АД, Банка ДСК ЕАД, НЛБ Банка София АД, Те-Дже Зираат Банкасъ - клон София, Сосиете Женерал Експресбанк АД, БНП Париба С. А. - клон София, Интернешънъл Асет Банк АД, Емпорики Банк - България ЕАД, ЧПБ Тексим АД, Алианц Банк България АД, Българска банка за развитие АД, УниКредит Булбанк АД, Централна кооперативна банка АД, СИБАНК АД, Алфа банка - клон България, Юробанк И Еф Джи България АД до размера на претендираното вземане 3814.02 лв., а именно: главен иск - 3564.60 лв. /главница/ и акцесорен иск - 249.42 лв. /лихва/.
УКАЗВА на ответника "ФАМИЛИЯ НИКОЛА" ЕООД с ЕИК 121032059, със седалище и адрес на управление с. Г.н.с., общ. *********, ул. "Г. Димитров" № 10, представлявано от Мария Йорданова Константинова, че в едноседмичен срок от връчването на молба с вх. № 1397/19.04.2010 год. може да подаде възражение против освобождаването на гаранцията и в едномесечен срок да предяви иск за причинените му вреди, като ако в тези срокове ответникът не подаде възражение и не предяви такъв иск, гаранцията се освобождава.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
57 Гражданско дело No 59/2010 Развод и недейств. на брака Н.С.К. И.Х.К.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЕЛЕНА
Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА между Н.С.К. с ЕГН ********** ***, и И.Х.К. с ЕГН ********** ***, сключен на 17.07.1991 г. в с. Константин, община Елена с акт № 09/17.07.1991 г., поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по реда на чл. 49, ал. 4 СК между страните, а именно:
ОПРЕДЕЛЯ малолетното дете СОФИЯ ИВАНОВА К. с ЕГН **********, родена на *** ***, родена по време на брака между Н.С.К. с ЕГН ********** ***, и И.Х.К. с ЕГН ********** ***, да живее при бащата И.Х.К..
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права на роденото от брака дете СОФИЯ ИВАНОВА К. с ЕГН **********, родена на *** ***, на бащата И.Х.К. с ЕГН ********** ***, като за майката Н.С.К. с ЕГН ********** ***, определя следния режим на лични отношения с детето, както следва, а именно: през седмица – от 10.00 ч. в събота до 17.00 ч. в неделя, както и един месец през лятото, когато бащата не е в годишен отпуск.
ОСЪЖДА Н.С.К. с ЕГН ********** ***, да заплаща на И.Х.К. с ЕГН ********** ***, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете СОФИЯ ИВАНОВА К. с ЕГН **********, родена на *** ***, месечна издръжка в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/, считано от 22.02.2010 г. до настъпване на законните причини за нейното изменяване или прекратяване.
ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ - апартамент, находящ се в гр. Елена, ул. “Стоян Михайловски” № 40, вх. Б, ет. 3, собственост на Сава Стефанов Савов и Райна Михайлова С. – първият баща на Н.С.К., а последната майка на И.Х.К., на И.Х.К. с ЕГН **********.
СЛЕД прекратяване на брака Н.С.К. с ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име - СТЕФАНОВА.
СТРАНИТЕ нямат претенции един към друг за заплащане на издръжка.
СТРАНИТЕ заявяват, че разноски, свързани с прекратяване на брака с развод ще бъдат заплатени от всяка една от тях така, както са ги направили.
ОСЪЖДА И.Х.К. с ЕГН ********** ***, да заплати сумата 20.00 лв. /двадесет лева/, съставляваща окончателна държавна такса за развода, по сметка на Еленски районен съд.
ОСЪЖДА Н.С.К. с ЕГН ********** ***, да заплати сумата 20.00 лв. /двадесет лева/, съставляваща окончателна държавна такса за развода, както и държавна такса за присъдената издръжка в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ по сметка на Еленски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване.
След влизане на настоящото решение в сила препис от същото ведно със съобщение да се изпрати на служба “Гражданска регистрация и административно обслужване” гр. Велико Търново, както и на бюро съдимост в РС по месторождението на ищцата.


 
58 Гражданско дело No 68/2010 Развод по взаимно съгласие Т.П.И.,
И.Й.И.
  Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 12.04.2010г., в законна сила от 12.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между Т.П.И. с ЕГН ********** *** и И.Й.И. с ЕГН ********** ***, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между молителите по чл. 51 от СК, а именно:
ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Елена, ул. "Панайот Хитов" № 7 на Т.П.И..
След прекратяването на брака Т.П.И. ще носи предбрачното си фамилно име - НИКОЛОВА.
СТРАНИТЕ нямат по време на брака родени деца, поради което нямат претенции за предоставяне упражняването на родителски права, лични отношения и издръжка на деца.
СТРАНИТЕ не са придобили движимо и недвижимо имущество по време на брака, поради което отношенията им свързани с него са уредени.
СТРАНИТЕ нямат претенции един към друг за заплащане на издръжка.
С настоящото споразумение, молителите заявяват, че са ликвидирали всички спорни въпроси във връзка с прекратяването на брака им и занапред нямат претенции един спрямо друг.
ОСЪЖДА Т.П.И. с ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса за допускане на развода в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/ по сметка на Еленски районен съд.
ОСЪЖДА И.Й.И. с ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса за допускане на развода в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/ по сметка на Еленски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване. 
59 Гражданско дело No 72/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БУКОВЕЦ ЕООД А.В.С. Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 01.06.2010г., в законна сила от 01.06.2010г.
 
60 ЧГД No 73/2010 Други ЧГД Н.П.Ш.,
М.Н.Ш.
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЕЛЕНА Докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 12.03.2010г., в законна сила от 12.03.2010г.

РАЗРЕШАВА на Н.П.Ш. с ЕГН ********** ***, действащ лично и със съгласието на майка си М.Н.Ш. с ЕГН ********** ***, да изтегли от банковата си сметка сумата 690.00 лв. /шестстотин и деветдесет лева/ - по спестовна книжка сер. *****. /сметка № *****/ в "БАНКА ДСК" ЕАД София, клон гр. Елена, необходима за закупуване на компютър.
Да се издаде удостоверение на молителите.
Определението не подлежи на обжалване.

 
61 Гражданско дело No 81/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие М.Г.Г. Д.С.Г. Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 08.04.2010г.
На осн. чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 81/2010 г. по описа на ЕРС, поради оттегляне на молбата от молителката М.Г.Г. действаща лично и в качеството на майка и законна представителна на малолетното дете ***Г..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВТОС в едноседмичен срок, считано от днес за молителката действаща лично и в качеството на майка и законна представителка на малолетното дете ***Г. и процесуалният й представител адв. С.К. от ВТАК, а за ответника Д.С.Г. от съобщаването.

 
62 Гражданско дело No 93/2010 Искове по КТ С.Р.Т. ТЕОНИК ЕООД ЕООД Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 10.06.2010г., в законна сила от 10.06.2010г.
ОСЪЖДА “ТЕОНИК ЕООД” ЕООД, с ЕИК 104614057, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, представлявано от Н.А.Д., да заплати на С.Р.Т. с ЕГН ********** *** сумата 1750.00 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лв. 00 ст./, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от м. октомври 2009 год. до м. февруари 2010 год., т. е. по 350.00 лв. месечно, сумата 100.00 лв. /сто лв. 00 ст./, представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение, считано от датата на изискуемостта на всяко месечно неизплатено трудово възнаграждение до 11.03.2010 год., ведно със законната лихва върху сумата 1750.00 лв., считано от 11.03.2010 год. до окончателното й изплащане, и направените по делото разноски в размер на 50.00 лв. /петдесет лв. 00 ст./.
Решението не подлежи на обжалване.

 
63 Гражданско дело No 94/2010 Искове по КТ Г.С.Д. ТЕОНИК ЕООД ЕООД Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 14.06.2010г., в законна сила от 14.06.2010г.
ОСЪЖДА “ТЕОНИК ЕООД” ЕООД, с ЕИК 104614057, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, представлявано от Н.А.Д., да заплати на Г.С.Д. с ЕГН ********** *** сумата 1750.00 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лева/, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от м. октомври 2009 г. до м. февруари 2010 г., т. е. по 350.00 лв. месечно, сумата 100.00 лв. /сто лева/, представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение, считано от датата на изискуемостта на всяко месечно неизплатено трудово възнаграждение до 11.03.2010 г., ведно със законната лихва върху сумата 1750.00 лв., считано от 11.03.2010 г. до окончателното й изплащане, и направените по делото разноски в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/.
Решението не подлежи на обжалване.
Решението е обявено на 14.06.2010 г.
Препис от настоящото решение да се връчи на страните.

 
64 Гражданско дело No 95/2010 Искове по КТ Г.В.Ц. ТЕОНИК ЕООД ЕООД Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 10.06.2010г., в законна сила от 10.06.2010г.
ОСЪЖДА “ТЕОНИК ЕООД” ЕООД, с ЕИК 104614057, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, представлявано от Н.А.Д., да заплати на Г.В.Ц. с ЕГН ********** *** сумата 1911.40 лв. /хиляда деветстотин и единадесет лв. 40 ст./, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от м. октомври 2009 год. до м. февруари 2010 год., т. е. по 382.28 лв. месечно, сумата 100.00 лв. /сто лева/, представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение, считано от датата на изискуемостта на всяко месечно неизплатено трудово възнаграждение до 11.03.2010 год., ведно със законната лихва върху сумата 1911.40 лв., считано от 11.03.2010 год. до окончателното й изплащане, и направените по делото разноски в размер на 50.00 лв. /петдесет лв. 00 ст./.
Решението не подлежи на обжалване.
Решението е обявено на 10.06.2010 г.
Препис от настоящото решение да се връчи на страните.


 
65 Гражданско дело No 96/2010 Искове по КТ П.Г.А. ТЕОНИК ЕООД ЕООД Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 17.06.2010г., в законна сила от 17.06.2010г.
ОСЪЖДА “ТЕОНИК ЕООД” ЕООД, с ЕИК 104614057, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, представлявано от Н.А.Д., да заплати на П.Г.А. с ЕГН ********** *** сумата 1750.00 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лева/, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от м. октомври 2009 г. до м. февруари 2010 г., т. е. по 350.00 лв. месечно, сумата 100.00 лв. /сто лева/, представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение, считано от датата на изискуемостта на всяко месечно неизплатено трудово възнаграждение до 11.03.2010 г., ведно със законната лихва върху сумата 1750.00 лв., считано от 11.03.2010 г. до окончателното й изплащане, и направените по делото разноски в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/.
ОСЪЖДА “ТЕОНИК ЕООД” ЕООД, с ЕИК 104614057, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, представлявано от Н.А.Д., да заплати сумата 120.00 лв. /сто и двадесет лева/, представляваща ДТ по сметка на ЕРС.
Решението не подлежи на обжалване.
Решението е обявено на 17.06.2010 г.
Препис от настоящото решение да се връчи на страните.

 
66 Гражданско дело No 97/2010 Искове по КТ С.М.С. ТЕОНИК ЕООД ЕООД Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 10.06.2010г., в законна сила от 10.06.2010г.
ОСЪЖДА “ТЕОНИК ЕООД” ЕООД, с ЕИК 104614057, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, представлявано от Н.А.Д., да заплати на С.М.С. с ЕГН ********** *** сумата 1750.00 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лв. 00 ст./, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от м. октомври 2009 год. до м. февруари 2010 год., т. е. по 350.00 лв. месечно, сумата 100.00 лв. /сто лв. 00 ст./, представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение, считано от датата на изискуемостта на всяко месечно неизплатено трудово възнаграждение до 11.03.2010 год., ведно със законната лихва върху сумата 1750.00 лв., считано от 11.03.2010 год. до окончателното й изплащане, и направените по делото разноски в размер на 50.00 лв. /петдесет лв. 00 ст./.
Решението не подлежи на обжалване.
Решението е обявено на 10.06.2010 г.
Препис от настоящото решение да се връчи на страните.


 
67 Гражданско дело No 98/2010 Искове по КТ П.С.Х. ТЕОНИК ЕООД ЕООД Председател и докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Решение от 17.06.2010г., в законна сила от 17.06.2010г.
ОСЪЖДА “ТЕОНИК ЕООД” ЕООД, с ЕИК 104614057, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, представлявано от Н.А.Д., да заплати на П.С.Х. с ЕГН ********** *** сумата 1911.40 лв. /хиляда деветстотин и единадесет лева и 40 стотинки/, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от м. октомври 2009 г. до м. февруари 2010 г., т. е. по 382.28 лв. месечно, сумата 100.00 лв. /сто лева/, представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение, считано от датата на изискуемостта на всяко месечно неизплатено трудово възнаграждение до 11.03.2010 г., ведно със законната лихва върху сумата 1911.40 лв., считано от 11.03.2010 г. до окончателното й изплащане, и направените по делото разноски в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/.
ОСЪЖДА “ТЕОНИК ЕООД” ЕООД, с ЕИК 104614057, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, представлявано от Н.А.Д., да заплати сумата 126.46 лв. /сто двадесет и шест лева и 46 стотинки/, представляваща ДТ по сметка на ЕРС.
Решението не подлежи на обжалване.
Решението е обявено на 17.06.2010 г.
Препис от настоящото решение да се връчи на страните.


 
68 Гражданско дело No 99/2010 Искове по КТ Й.Г.Й. ТЕОНИК ЕООД ЕООД Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Решение от 10.06.2010г., в законна сила от 10.06.2010г.
ОСЪЖДА “ТЕОНИК ЕООД” ЕООД, с ЕИК 104614057, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, представлявано от Н.А.Д., да заплати на Й.Г.Й. с ЕГН ********** *** сумата 1750.00 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лв. 00 ст./, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от м. октомври 2009 год. до м. февруари 2010 год., т. е. по 350.00 лв. месечно, сумата 100.00 лв. /сто лв. 00 ст./, представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение, считано от датата на изискуемостта на всяко месечно неизплатено трудово възнаграждение до 11.03.2010 год., ведно със законната лихва върху сумата 1750.00 лв., считано от 11.03.2010 год. до окончателното й изплащане, и направените по делото разноски в размер на 50.00 лв. /петдесет лв. 00 ст./.
Решението не подлежи на обжалване.
Решението е обявено на 10.06.2010 г.
Препис от настоящото решение да се връчи на страните.


 
69 Гражданско дело No 100/2010 Дела от административен характер С.С.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ЕЛЕНА Докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 22.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 100 по описа за 2010 г. на Районен съд гр. Елена.
ИЗПРАЩА АХД № 100 по описа за 2010 г. на Районен съд гр. Елена по подсъдност на Административен съд гр. Велико Търново.
Определението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Велико Търново в 7-дневен срок от получаване на съобщението с настоящото определение от страните.

 
70 Гражданско дело No 103/2010 Изменение на издръжка П.В.П. В.П.П. Докладчик: ПЕЙО И. ПРИХОДКОВ  Определение от 08.04.2010г., в законна сила от 27.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 103/2010 г. по описа на Районен съд гр. Елена.
Определението подлежи на обжалване пред ВТОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.


 
71 Гражданско дело No 175/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие М.С.И. П.П.А. Председател и докладчик: ИСКРА С. ВАРАДЖАКОВА  Определение от 19.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 175/20010 г. по описа на Районен съд гр. Елена.
ОБЯВЯВА на страните, че Заповед за незабавна защита № 152/05.05.2010 г., издадена по чл. 18, ал. 1 от Закона за защита от домашното насилие няма да има действие след влизане в сила на настоящото определение.
ОСЪЖДА М.С.И. с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса за образуване на делото в размер на 25.00 лв. по сметка на Районен съд гр. Елена.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВТОС в едноседмичен срок, считано от днес.